LCN - Local Control Network
Automatyka budynkowa to dziedzina, której zadaniem jest rozwiązanie problemów stawianych nowoczesnemu budownictwu. Stale rosnące koszty utrzymania oraz konieczność zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom budynków doprowadziły do wzrostu zapotrzebowanie na systemy zapewniające oszczędność, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Dzięki takim systemom stało się możliwe jednoczesne nadzorowanie oraz sterowanie instalacjami: oświetlenia, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, pożarową, antywłamaniową, kontroli dostępu itp.

Aby przedstawić jak wiele systemów i instalacji znajduje się w ówoczesnym budynku zostały one podzielone na trzy grupy w których wyszczególniono realizowane przez nie zadanie (Tabela 1.).

Tab. 1. Podział funkcjonalny systemów w inteligentnych budynkach
Systemy zapewniające: Funkcje systemów:
oszczędność
 • sterowanie oświetleniem
 • sterowanie ogrzewaniem
 • sterowanie klimatyzacją
 • stacje pogodowe
 • sterowanie i dozór uchylnych okien w budynku
 • zbieranie informacji z czujników ruchu, temperatury, natężenia oświetlenia
bezpieczeństwo
 • instalacja alarmowa
 • sygnalizacja przeciwpożarowa
 • kontroli dostępu
 • symulacja obecności w obiekcie
 • sterowanie i dozór uchylnych okien w budynku oraz rolet
 • wykrywanie zaniku napięcia w obiekcie
 • oświetlenie ewakuacyjne
 • wizualizacji przedstawiająca pracę systemów
 • zbieranie informacji z czujników ruchu, temperatury, natężenia oświetlenia, pilotów IR oraz transponderów
 • zasilanie awaryjne
komfort
 • system regulacji natężenia oświetlenia
 • sceny świetlne - sterowanie ogrzewaniem
 • sterowanie klimatyzacją
 • sterowanie i dozór uchylnych okien w budynku
 • wizualizacja ułatwiająca zarządzaniem systemami w obiekcie
 • zdalne sterowanie
 • zbieranie informacji z czujników ruchu, temperatury, natężenia oświetlenia, pilotów IR

Wszystkie wymienione powyżej instalacje mogą pracować samodzielnie. Każdy system posiada funkcje, które mogą powtarzać się w innym systemie. W przypadku tradycyjnych rozwiązań oznacza to, że budynek zostaje wyposażony w niezależnie od siebie pracujące systemy, które mogą dublować swoje funkcje, co w znacznym stopniu utrudnia sterowanie systemami znajdującymi się w obiekcie. Dopiero zintegrowanie ich przy pomocy systemu Local Control Network pozwala wykorzystać w pełni ich możliwości (Rysunek 1.).

LCN

Rys. 1. Integracja wielu systemów przy pomocy systemu LCN

Wiąże się to z uzyskaniem wymiernych korzyści związanych z ułatwieniem zarządzania funkcjami budynku związanymi z osiągnięciem oszczędności oraz podniesieniem standardu obiektu. Tak zintegrowaną sieć złożona z różnych systemów pozwala wykonać bardziej skomplikowane zadania. Im więcej powiązanych ze sobą systemów tym większe możliwości sterowania i nadzorowania w obiekcie. Budynki zautomatyzowane w ten sposób nazywane są inteligentnymi budynkami. Poniżej przedstawiono kilka definicji charakteryzujących inteligentny budynek.

Inteligentny budynek stwarza warunki, które maksymalizują wydajność użytkowania budynku i jednocześnie zezwalają na efektywne zarządzanie zasobami przy minimalnych kosztach eksploatacji

Inteligentny budynek jest budynkiem, który integruje różne systemy, aby skutecznie, w sposób skorygowany zarządzać zasobami w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania jego użytkowników, maksymalizować oszczędności w zakresie inwestycji i kosztów operacyjnych oraz umożliwić maksymalną elastyczność